Stanovy

HAIMA CZ, z.s

 1. HAIMA CZ, z.s. (dále jen HAIMA) je spolek, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem, postiženým hematologickým, nebo onkologickým onemocněním.
 2. Sídlem HAIMY je Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, V Úvalu 84, PSČ 150 06, Praha 5.
 3. Účelem HAIMY je působit k účinnému zlepšení situace nemocných dětí a jejich rodin s cílem:
  1. zlepšovat prostředí pro dětské pacienty a personál v léčebných zařízeních
  2. pořizovat přístroje, pomůcky a zařízení, nebo poskytovat dotace k jejich pořízení specializovaným pracovištím, zabývajícím se diagnostikou a léčbou dětských pacientů
  3. vést dětské pacienty a jejich rodiny jak v průběhu nemoci, tak po jejím odeznění s cílem zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici.
  4. podporovat odborné vzdělávání zdravotnických pracovníků, pečujících o děti s hematologickým nebo onkologickým onemocněním
  5. podporovat nekomerční (akademické) klinické studie diagnostiky a léčby dětí s hematologickým, nebo onkologickým onemocněním.
 4. K zabezpečení účelu HAIMY uvedenému v bodu 3:
  1. získávat finanční a věcné prostředky sbírkami, iniciací sponzoringu na základě přijatých projektů v grantovém a dotačním řízení státních, municipálních i soukromých institucí v tuzemsku i v zahraničí.
  2. rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů a dětí s hematologickým, nebo onkologickým onemocněním, zdravotníků a široké veřejnosti přímou působností a také s využitím informací, zprostředkovaných sdělovacími prostředky.
 5. Členem HAIMY může být každá fyzická osoba , která dovrší 15 let věku a chce svojí činností k naplňování a poslání cílů HAIMY podle bodů 3 a 4 těchto stanov. členství může být buď řádné, nebo čestné. Čestný člen nemá hlasovací právo na členské schůzi, ale může se jí účastnit a nemá členské povinnosti, vyjma povinnosti propagovat a hájit zájmy HAIMY.
 6. O výši členského příspěvku rozhoduje členská schůze HAIMY.
 7. Člen má právo zúčastnit se všech akcí HAIMY.
 8. Člen má právo volit a být volen do orgánů HAIMY, předkládat návrhy a být informován o činnosti HAIMY.
 9. Člen má právo účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním.
 10. Člen je povinen zaplatit roční příspěvek.
 11. Člen je povinen dodržovat tyto stanovy, plnit usnesení orgánů HAIMY.
 12. Člen je povinen aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů HAIMY a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 13. Člen je povinen hájit zájmy HAIMY, nejednat v rozporu se zájmy HAIMY.
 14. Členství vzniká na základě písemné, nebo webové přihlášky dnem rozhodnutí výkonného výboru o přijetí za člena, nebo pozdějším dnem, uvedeným v přihlášce.
 15. Členství zaniká
  1. vystoupením
  2. vyloučením
  3. smrtí, nebo zánikem právnické osoby
 16. O vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor. Podkladem k takovému rozhodnutí je zejména
  1. neplnění povinností člena
  2. zjištěním dalších skutečností objektivně neslučitelných s členstvím
 17. Člen může z HAIMY vystoupit. Oznámení o vystoupení musí být písemné členství zanikne dnem doručení oznámení o vystoupení Haimě.
 18. Nejvyšším orgánem je členská schůze HAIMY, která se schází zpravidla jednou za rok, kterou svolává výkonný výbor HAIMY kdykoliv podle potřeby. Členská schůze se schopna usnášení za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů.
 19. Členská schůze HAIMY
  1. schvaluje stanovy HAIMY a další organizační a ekonomické normy zásadního významu
  2. projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru HAIMY, zprávu revizora a zprávu o hospodaření
  3. schvaluje zásady hospodaření na další období a rozhoduje o důležitých krocích a aktivitách výkonného výboru HAIMY
  4. volí členy výkonného výboru HAIMY a revizora a dodatečně potvrzuje odvolání a kooptace do těchto orgánů, uskutečněné v období mezi jednáním výroční, nebo mimořádné schůze HAIMY
 20. Výkonným orgánem HAIMY je výkonný výbor
  1. je statutárním orgánem HAIMY a zabezpečuje její činnost v období mezi jednáními výroční, nebo mimořádné schůze HAIMY
  2. je volen na dvouleté období a musí být nejméně tříčlenný s lichým počtem členů
  3. volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a ekonoma
  4. schvaluje mimo jiné roční rozpočet a odvolává a kooptuje členy výkonného výboru, pokud je to nezbytné pro zajištění činnosti v období mezi jednáními výroční, nebo mimořádné schůze HAIMY
  5. rozhoduje o přijetí, nebo vyloučení člena
  6. v případě nefunkčnosti revizora v tomto období zajišťuje roční kontrolu hospodaření u nezávislého subjektu
 21. Předseda výkonného výboru HAIMY
  1. zastupuje HAIMU navenek a jedná jejím jménem
  2. svolává zasedání výkonného výboru HAIMY
  3. v neodkladných záležitostech okamžitě rozhoduje a informuje následně výkonný výbor HAIMY o svých rozhodnutích
 22. Místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu v plném rozsahu pravomocí a odpovědnosti.
 23. Ekonom zodpovídá za hospodaření HAIMY.
 24. Revizor je orgán, nezávislý na výkonném výboru HAIMY a je volen na čtyřleté období výroční, nebo mimořádnou schůzí HAIMY, které je za svou činnost odpovědný. Revizor vykonává revize finanční a hospodářské činnosti a dodržování rozpočtu kdykoliv. Při výroční schůzi HAIMY podává zprávu o výsledcích své činnosti.
 25. Členství ve výboru může být i čestné. Čestný člen má právo účastnit se zasedání výboru a může být zvolen čestným předsedou HAIMY, nemá však hlasovací právo. Revizor má právo účastnit se jednání výkonného výboru HAIMY a má volný přístup ke všem dokladům v souvislosti s činností HAIMY.
 26. Rozhodnutí v orgánech HAIMY jsou přijímána veřejným hlasováním, každý účastník hlasování má jeden hlas.
 27. K rozhodnutí o stanovách a jejich změnách jsou potřebné nejméně dvě třetiny hlasů členů zúčastněných na hlasování.
 28. Ostatní rozhodnutí jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina členů, zúčastněných na hlasování.
 29. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 30. V mimořádných případech může výkonný výbor HAIMY přistoupit ke hlasování o záležitostech HAIMY korespondenčním způsobem. Přitom postupuje tak, že písemný návrh došlé záporné odpovědi považuje hlasy proti, souhlasné odpovědi považuje za hlasy pro. Absenci zaznamenává pouze, je-li výslovně uvedena a zbytek do celkového počtu odeslaných odpovědí hodnotí jako hlasy proti.
 31. Za výkonný výbor jedná předseda, nebo místopředseda, nebo, na základě pověření, i jiný člen výkonného výboru. Za HAIMU podepisuje předseda, nebo místopředseda, nebo, na základě pověření, i jiný člen výkonného výboru.
 32. Majetek HAIMY vzniká z členských příspěvků, darů, grantů, dotací a z vlastní hospodářské činnosti a složí výhradně ke krytí nezbytných potřeb, spojených s její činností.
 33. V případě ukončení činnosti HAIMY se provede finanční vyúčtování a zbylá aktiva se převedou na konto vhodné neziskové organizace, která má ve svém zakládacím dokumentu uvedeno zaměření shodné, nebo velmi blízké základnímu zaměření HAIMY

Tyto Stanovy jsou platné od 8.6.2015