Komu a jak pomáháme

Cílem spolku HAIMA CZ je všestranně podporovat a pomáhat dětem s onkologickým nebo hematoonkologickým onemocněním a jejich rodinám tak, aby po dobu léčby i rekonvalescence byla zajištěna maximální možná kvalita jejich života.

Svou pomoc nabízí dítěti i jeho rodině po celou dobu nemoci až po návrat do běžného života.

K tomuto cíli HAIMA CZ dělá následující kroky:

 • Pomáhá řešit psychické, sociální, technické i organizační problémy, které v době léčby nastávají.
 • Zprostředkovává sociální a právní pomoc a pomáhá v komunikaci s úřady a příslušnými institucemi.
 • Zajišťuje smysluplné vyplnění volného času dětí při pobytu na lůžkovém oddělení, a to ve spolupráci s pedagogy, psychology a dalšími odborníky. V tomto duchu HAIMA CZ zřídila a sponzorsky hradí místo klinického psychologa na oddělení hematoonkologie.
 • Současně získává a zajišťuje spolupráci s dobrovolníky pro volnočasové aktivity nemocných dětí.
 • Současně získává a zajišťuje spolupráci s dobrovolníky pro volnočasové aktivity nemocných dětí.
 • Zprostředkovává vzájemnou rodičovskou podporu a sdílení zkušeností z léčby tak, aby napomohla nově příchozím rodičům k přijetí těžké životní situace a podpořila jejich spolupráci s odborníky, kteří se na léčbě dítěte podílejí.
 • Přispívá k vybavení lůžkové části nadstandardem tak, aby po dobu léčby mělo dítě možnost trávit čas v komfortním, podnětném prostředí, jež bude přispívat k jeho rozvoji a hladkému průběhu léčby.
 • Iniciovala vznik a podílí se na provozu ubytovny ve FN Motol pro rodiče hospitalizovaných dětí tak, aby dítě mohlo být po dobu léčby v co nejužším kontaktu se svými blízkými.
 • Pomáhá lékařskému pracovišti zajistit diagnostické a léčebné pomůcky, přístroje a zařízení.Zajišťuje každoroční rekondiční pobyty v přírodě pro děti procházející dlouhodobou rekonvalescencí.
 • Věnuje se osvětové a informační činnosti, usiluje o kvalitní informovanost široké veřejnosti v problematice onkologických a hematoonkologických onemocnění dětského věku a získává její finanční i společenskou podporu.
 • Spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví a zapojuje se do legislativního procesu formou připomínkování nově vznikajících a novelizovaných legislativních norem týkající se problematiky onkologických a hematoonkologických onemocnění dětského věku.
 • Podporuje instituce a organizace podílející se na léčení hematologických onemocnění, pomáhá registrům dárců kostní dřeně a Bance pupečníkové krve.